ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2018. május 20.

2018. május 20.

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Bevezetés

A McDonalds Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, illetve a 2.2.1.; 2.2.2, 2.4.1.; 2.4.2., 2.4.3.; 2.4.4.; 2.5.1.; 2.5.2.; 2.6.2.; 2.6.3.; fejezetekben található adatkezelések tekintetében a McDonald’s Promotion Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A McDonald’s Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.mcdonalds.hu/adatvedelem címen.

A McDonald’s Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A McDonald’s Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A McDonald’s Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A McDonald’s Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A McDonald’s Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a McDonald’s Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A McDonald’s Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)
2.1 ÉTTERMI ADATKEZELÉSEK

2.1.1 Vásárlói adatok

Az adatkezelés célja: a McDonald’s éttermeiben történő vásárlás, számla kiállítása, a vendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód..

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vendég nem kaphat névre szóló számlát.

Adattovábbítás:

 • Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé,

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Pannon Support Rendszerház Kft.1119 Budapest, Petzvál József u. 50.Az éttermek rendszergazdai feladatainak ellátása
W-MEGATRON Kft.1174 Budapest, Bem u. 8.Az éttermek POS és a kasszarendszerének karbantartása
Díjbeszedő Informatikai Kft.1117 Budapest, Budafoki út 107-109.Az éttermekben található kártyaolvasó terminálok üzemeltetése

2.1.2 Rendezvények

Az adatkezelés célja: a McDonald’s Kft. éttermeiben születésnapi party rendezése, minőségellenőrzés.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt adatok köre: foglalási azonosítószám, a megrendelés és a rendezvény időpontja, a megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, a részt vevő gyerekek száma, a felügyelő szülő neve, a születésnapos neve/beceneve, életkora, neme, a rendelést felvevő és a partyt levezető hostess neve, az esetleges speciális kérés, ételérzékenység adatok, a megrendelés során megadott egyéb adatok (pl. a megrendelt torták száma, a fogyasztás mennyisége a rendezvényen); a www.mcdonalds.hu weboldalon on-line leadott rendezvény megrendelés esetében ugyanezek a személyes adatok, továbbá a lenti 2.4 pontban írt személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: A rendezvényt követő egy hónap, on-line efoglalás esetén 90 nap.

Adattovábbítás: A McDonald’s Kft. a www.mcdonalds.hu weboldalon on-line beérkező rendezvény megrendeléseket az érintett éttermet üzemeltető franchise partner felé továbbítja

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud rendezvényt megrendelni (amennyiben az érintett nem kívánja a www.mcdonalds.hu weboldalon megadni a személyes adatait, abban az esetben továbbra is lehetősége van az adott étteremben közvetlenül, nem on-line módon rendezvényt megrendelni).

Adatfeldolgozó a www.mcdonalds.hu on-line foglalás esetén:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
fps-virgo Kft.3526 Miskolc, Arany János tér 1. A. ép. 5. em.a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
Core Digital Kft. 2051 Biatorbágy, Kossuth Lajos u. 10a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

2.1.3 Minőségi kifogások kezelése, visszavét

Az adatkezelés célja: a McDonald’s Kft. által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja] és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása, illetve visszavét esetén a termék adatai.

Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

Adattovábbítás: A McDonald’s Kft. központi e-mail címére és posta címére érkező panaszok, minőségi kifogások az érintett éttermet üzemeltető franchise partner felé.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

2.1.4 Rendkívüli események

Az adatkezelés célja: az éttermekben bekövetkezett rendkívüli események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő, illetve más személyek jogos érdeke fűződik a rendkívüli események kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja],

A kezelt adatok köre: a sérült neve, címe, telefonszáma, szülő/gondviselő neve, elérhetősége, a baleset dátuma, időpontja, a sérülés és a baleset leírása, az éttermi intézkedés leírása, az esetlegesen elsősegélyt nyújtó neve, tanú neve, címe, telefonszáma, elérhetősége, valamint a baleset helyszíne.

Az adatkezelés időtartama: A vendégbaleseti jegyzőkönyvek tekintetében öt év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: lehetetlenné válhat a a rendkívüli eseményből eredő jogok érvényesítése

2.1.5 Talált tárgyak

Az adatkezelés célja: a McDonald’s Kft. éttermeiben talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, ill. a találó értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a Ptk. 5:54. §-a.

A kezelt személyes adatok típusa: a találás dátuma, időpontja, a találó személye, a talált tárgy megnevezése, annak ténye, hogy sikerült-e értesíteni a tulajdonost, a raktározás helye, a találó és átadás esetén az átvevő aláírása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, értékesítés esetében a találástól számított egy év elteltével.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatkezelő nem tud eleget tenni jogszabályi kötelezettségének.

2.1.6 Éttermi wifi

A McDonald’s Kft. központi irodaházában és éttermeiben vendégeik és munkavállalóik részére wifikapcsolaton keresztül internetelérést biztosít az Invitech Megoldások Zrt. (2040 Budaörs, Edison u. 4.) szolgáltatásának igénybevételével.

Az ingyenes wifi hálózatának igénybevétele 30 perces időkorláthoz kötött.

A McDonald’s Kft. a wifi hálózathoz csatlakozott készülékek hálózati egyedi azonosítóját (MAC címe) és a csatlakozás időpontját a szolgáltatás magas színvonalon nyújtásához fűződő jogos érdeke alapján naplózza. A 30 perces időkorlát leteltét követő 2 óra után a készülék adatai törlésre kerülnek. A wifi forgalmazást, a megtekintett oldalakra vonatkozó információkat a McDonald’s Kft. nem rögzíti.

Az Invitech Megoldások Zrt., mint a McDonald’s Kft. megbízott adatfeldolgozója hírközlési szolgáltatóként törvényi kötelezettségének eleget téve, a https://invitech.hu/adatvedelem címen közzétett adatvédelmi tájékoztatójában meghatározott módon a wifi használatot naplózza.

2.2 MARKETING ÉS PIACKUTATÁS ADATBÁZIS

2.2.1 Marketing adatbázis

A direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat adók adatait a McDonald’s Kft. a McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közösen kezeli.

Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelők saját és partnerei ajánlatainak továbbítása.

Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Grt. 6. § (5) bekezdése

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka , vásárlási szokások, demográfiai adatok, tranzakciós adatok).

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
fps-virgo Kft. 3526 Miskolc, Arany János tér 1. A. ép. 5. em. a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
Core Digital Kft. 2051 Biatorbágy, Kossuth L. u. 10. a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelők és partnerei ajánlatairól.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • e-mail útján a bGVpcmF0a296YXNAaHUubWNkLmNvbQ== címen, továbbá
 • postai úton a McDonald’s Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. címen.

2.2.2 Piackutatási célú adatbázis

A piackutatásban érintett személyek adatait a McDonald's Kft. a McDonald's Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közösen kezeli.

Az adatkezelés célja: a piackutatás alanyainak nyilvántartása, szegmentálása, kutatási meghívók küldése, piackutatások lebonyolítása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Piackutatásban csak 16. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, a piackutatás során az érintett által szolgáltatott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud részt venni a piackutatásban

Adatfeldolgozó:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
fps-virgo Kft. 3526 Miskolc, Arany János tér 1. A. ép. 5. em. a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
Core Digital Kft. 2051 Biatorbágy, Kossuth L. u. 10. a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

Rendszeresen történik anonim, az érintett azonosítására alkalmatlan módon megvalósuló piackutatás is. Ilyen esetekben az anonim adatfelvétel és elemzés tényéről külön tájékoztatjuk az adatot szolgáltató személyt.

2.3 Vagyonvédelem

2.3.1 Elektronikus megfigyelőrendszer

A McDonald’s Kft. által üzemeltetett éttermekben elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre az étterem területén. A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk az étteremben a Vásárlók Könyve mellett kihelyezett kamera tájékoztatóban olvashatók.

A személyes adatok kezelője: a McDonald’s Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) és az élőerős szolgálatot ellátó Shield Protection Service Kft. (2100 Gödöllő, Semmelweis u. 27. 1. em. 4.).

Adatfeldolgozó:

NévSzékhelyAdatfeldolgozó feladata
MS TechnikaKft.1152 Budapest, Kiss Ernő u. 10. eelektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása, a felvételekkiírása

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, a vagyon, valamint jelentős értékű készpénz védelme, veszélyes anyag őrzése érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az étterem területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az McDonald’s Kft. területére való belépéssel, a McDrive út használatával, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis az McDonald’s Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: az McDonald’s Kft. által üzemeltetett étterem területére belépő, valamint a McDrive utat használó személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb tíz nap [2005. évi CXXXIII. tv. 31. § (3) bek. c) és d) pont].

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket az étteremben található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének és a felvételek megtekintésére az McDonald’s Kft. és a Shield Protection Service Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói jogosultak, a felvételek adathordozóra rögzítésére pedig az MS Technika Kft. egyes munkatársai jogosultak a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében..

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a)pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése

2.4 A MCDONALDS.HU ADATKEZELÉSEI

2.4.1 A www.mcdonalds.hu szerver naplózása

A McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közös adatkezelés. A www.mcdonalds.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a McDonald’s Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.mcdonalds.hu a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.google.com/maps címen elérhető szolgáltató.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja.

2.4.2 Kutatás a mcdonalds.hu honlapon

A McDonald’s a magasabb színvonalú kiszolgálás érdekében a www.mcdonalds.hu portálon felhasználói kutatást végez, felugró ablak (popup) segítségével.

A McDonald’s Kft. a McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közösen kezeli.

Az adatkezelés célja: a honlapra látogató felhasználók felhasználói céljainak megértése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám

A kezelt adatok köre: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Hotjar Ltd.3, Elia ZammitStreet StJulians STJ1000,MaltaA kutatás technikai lebonyolítása
fps-virgo Kft.3526 Miskolc, Arany János tér 1. A. ép. 5. em.A kutatás technikai lebonyolítása és szervezése

2.4.3 A mcdonalds.hu honlap saját cookie kezelése

A McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közös adatkezelés.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések (week_42_visits).

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: egy hét

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Magyar Telekom Nyrt.1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.Online tárhely biztosítása
Core Digital Kft.2051 Biatorbágy, Kossuth L. u. 10. A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
fps-virgo Kft.3526 Miskolc, Arany János tér 1. A. ép. 5. em. A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

2.4.4 A kutatással összefüggő cookie-k kezelése a mcdonalds.hu honlapon

A McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közös adatkezelés
A szolgáltató a jelen tájékoztató 2.4.2. fejezetében leírt kutatás lebonyolítása érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, az eszköz viselkedése.

Az adatkezelés időtartama: 365 nap.

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Hotjar Ltd.3, Elia ZammitStreet St Julians STJ1000, MaltaA kutatástechnikai lebonyolítása
fps-virgo Kft3526 Miskolc, Arany János tér 1. A. ép. 5. em.A kutatástechnikai lebonyolítása és szervezése

A honlapon a Hotjar a felsorolt sütiket helyezi el:

Süti neveLeírás
_hjClosedSurveyInvites Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató interakcióba lép a felmérést hívó popuppal. Biztosítja, hogy ugyan az a hívás ne tűnjön fel újra, ha már megjelent.
_hjDonePolls Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató kitölt egy felmérést a Feedback Roll widgettel. Biztosítja, hogy ugyan az a felmérés ne tűnjön fel újra, ha már megjelent.
_hjMinimizedPolls Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató minimalizálja a Feedback Roll widgetet. Biztosítja, hogy a widget minimális marad amikor a látogató navigál a weboldalon.
_hjDoneTestersWidgets Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató elküldi az információit a Recruit User Tester widgetben. a Feedback Roll widgetet. Biztosítja, hogy ugyan az a űrlap ne tűnjön fel újra, ha már ki lett töltve.
_hjMinimizedTestersWidgets Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató minimalizálja a Recruit User Testers widgetet. Biztosítja, hogy a widget minimális marad amikor a látogató navigál a weboldalon.
_hjDoneSurveys Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató kitölti a felmérést. Biztosítja, hogy a felmérés csak akkor töltődjön be ha a látogató még nem töltötte ki a felmérést.
_hjIncludedInSample Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató bekerül egy mintába, amely viselkedési csatornákat vizualizál.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkalazadottoldalonérvényesfelhasználónév, jelszóistárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Szolgáltató Süti neve
www.google.com/analytics/ __utmt
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_dc_gtm_UA

2.4.5 Külső szolgáltatók cookie kezelése a mcdonalds.hu honlapon

Egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A mcdonalds.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a https://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

Szolgáltató Süti neve
www.google.com/analytics __utmt
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_dc_gtm_UA

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható.

Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

2.5 Mobilalkalmazások

2.5.1 Bringamánia mobilalkalmazás

A McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közös adatkezelés. A McDonald’s Bringamánia néven kerékpáros útvonaltervező alkalmazást üzemeltet. A Bringamánia alkalmazás letölthető és telepíthető a Play Store és az App Store oldaláról, melynek felhasználási feltételeiről a https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html és https://play.google.com/intl/hu_hu/about/play-terms.html címen lehet olvasni.

Az alkalmazás telepítése során mobil eszköze engedélyt kér a helymeghatározási adatokhoz való hozzáféréshez. Az alkalmazás 30 másodpercenként küld helymeghatározási adatokat a Bringamánia szervere részére, de mindig csak az utolsó pozíciót tárolja el.

Az alkalmazásba való regisztráció az adatok felhasználó általi megadásával, illetve az adatok Facebook-tól való átvételével is lehetséges, amennyiben a felhasználó tagja a Facebook közösségi oldalnak, és a Bringamánia alkalmazás használata során a közösségi funkciókat (pl. ismerősök megjelenítése a térképen) is kívánja használni.

Facebook regisztráció esetén: Az alkalmazást telepítő felhasználónak lehetősége van arról nyilatkozni a Facebook részére, hogy egyes adatait a Facebook-tól vegye át az alkalmazás, a Facebook szabályzatainak megfelelően. Ekkor az átvett név és e-mail cím, valamint – ha a felhasználó ezt engedélyezi – az ismerősei listája kerül be a Bringamánia adatbáziásába. A McDonald’s Promotion Kft. egyéb adatot nem vesz át a Facebook-tól.

A profilkép nem kerül letárolásra, az alkalmazás közvetlenül a Facebook szerveréről tölti le minden alkalommal. A regisztrációs folyamat végén nyilatkozni kell, hogy a felhasználó milyen bringásnak (kezdő, haladó, profi) tartja magát.

Önálló regisztráció esetén: Amennyiben felhasználónk a személyes adatai megadásával regisztrál, meg kell adnia vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, és nyilatkoznia kell, milyen bringásnak (kezdő, haladó, profi) tartja magát.

Az adatkezelés célja: a Bringamánia alkalmazás használatának biztosítása, egyes funkcióinak és az alkalmazásban szereplő információknak az elérése, a Bringamánia regisztrált felhasználói egymás közti kommunikációjának lehetővé tétele, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése (erre irányuló kifejezett hozzájárulás esetén), a felhasználónak az alkalmazás használata során tett nyilatkozatainak és tevékenységének dokumentálása, naplózása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], ezen kívül rendelkezésre áll a 16. életévét betöltött személy önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, profilkép, vezeték- és keresztnév, milyen bringás, státusz (pl. kitiltott), Facebook-on keresztül lépett-e be, Facebook ismerősök azonosítószáma, az egyes felhasználói eseményekhez (pl. legutolsó belépés, legutolsó pozíció – amennyiben pontos adat érkezik az eszköztől) kapcsolódó dátum, időpont és helymeghatározási koordináták, felhasználó által meghatározott kedvenc helyszínek, kedvenc helyszínek, a mobil eszközön futó alkalmazás verzió és térkép verziószám, a regisztráció során tett felhasználói jognyilatkozatok, valamint az egyes bejegyzésekhez kapcsolódó dátum és időpont.

Az adatok törlésének határideje:

 • meg nem erősített regisztrációs kérelem esetén 10 nap;
 • az alkalmazás felhasználó általi utolsó megnyitásától számított egy év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja igénybe venni a szolgáltatást.

Úthiba bejelentés esetén:
A hibajelentést küldő személy azonosítószámát, a beküldött fényképet és szöveges üzenetet, a helymeghatározási koordinátákat, a beküldés dátumát és időpontját. A térképen nyilvánosan csak az úthiba pozíciója jelenik meg, a beküldött adatok az úthiba megszűnésének bejelentésekor törlésre kerülnek.

Ismerősök megjelenítése a térképen: Facebook-on keresztül történő regisztráció esetén az alkalmazáson belül felvett valamennyi ismerőst, távolságtól függetlenül az applikáció a térképen is megjeleníti. A térképen az adott felhasználó ismerősei kapcsán a következő információk jelennek meg: pozíció (az adott felhasználótól mért távolsága), az adott pozíciójához kapcsolódó időpont. A térképen kijelzett ismerősökhöz az adott felhasználó navigációt tud indítani és chat üzentet tud neki küldeni.

Láthatatlan mód: A felhasználóknak bármikor lehetőségük van az applikációban láthatatlan módba váltani. Ekkor az alkalmazásban lévő ismerősei számára nem jelenik meg az aktuális pozíciója, sem a térképen, sem közeli ismerősök listájában. A láthatatlan mód az alkalmazás Beállításai között aktiválható, mely egészen ennek a beállításnak az újbóli módosításáig tart

Kizárólag az alkalmazás által a mobil eszközön tárolt adatok: Az utolsó tíz tekeréssel kapcsolatos pozíció és dátum adatok, a térképen aktuálisan megjelenítendő POI (érdekes helyek) kategória, további egyedi beállítások (pl. hang, nézet).

Az alkalmazás sütiket (cookie) nem kezel. A Bringamánia alkalmazás látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kérhető bővebb tájékoztatás.

Az alkalmazás használata közbeni chatelés (csevegés) hét napig kerül megőrzésre.

Az adatok törlése és módosítása: Az adatok törlését és a jelszó módosítását a mobilalkalmazás Beállítások menüjében is el lehet végezni, egyéb személyes adattal kapcsolatos kérést és kérdést az aW5mb0BicmluZ2FtYW5pYS5odQ== e-mail címen, illetve postai úton a McDonald’s Promotion Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. címen várunk.

Adatfeldolgozók:

NévCím
Amazon Web Services, Inc. Amerikai Egyesült Államok, P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226
Az Amazon Bringamánia alkalmazást érintő szerverei Írországban és Németországban vannak elhelyezve.
Agrárinformatikai Kft.2081 Piliscsaba, Kenderesi út 32.
SMTP2GO (Sand Dune Mail Ltd)EPIC Centre , 96-106 Manchester Street Christchurch 8011 , New Zealand
Új-Zéland, mint az Európai Unión kívüli harmadik ország az Európai Bizottság 2013/65/EU határozata alapján a személyes adatok szempontjából megfelelő védelmet biztosít

2.5.2 MCDONALD’S mobilalkalmazás

Amikor Ön használja mobilalkalmazásunkat, vagy egyébként kapcsolatba lép velünk, Önről személyes adatokat gyűjthetünk. Az általunk gyűjtött információk két kategóriába sorolhatók: (a) Ön által megadott információk és (b) automatizált módszerrel gyűjtött információk.

Az Ön által megadott információkat összekapcsolhatjuk automatizált módszerrel gyűjtött vagy más forrásból származó információkkal.

 • (a) az Ön által megadott információk

A következő információkat adhatja meg nekünk:

 • nevét és e-mail címét, születési dátumát (év/hónap), nemét (opcionális)
 • az Ön által kiválasztott országot és nyelvet;
 • jelszavát, amellyel belép az alkalmazásba;
 • az alkalmazás használatával kapcsolatos jognyilatkozatokat;
 • a velünk való interakció során Ön által megadott egyéb személyes információkat.
 • (b) az automatizált módszerekkel gyűjtött információ

Az Ön mobilkészülékéről információkat gyűjtünk automatizált technológia segítségével, amikor Ön használja az alkalmazást. Az automatizált technológia lehet például cookie, helyi megosztott objektum vagy webjelző. Az alábbiakban további információkat talál a cookie-król és egyéb technológiákról.

Gyűjthetünk információkat az Ön:
 • által használt hálózat internetprotokoll-címéről (IP-cím);
 • az Ön alkalmazás letöltésének dátumáról regisztrációjának dátumát
 • különböző ajánlatok beváltásának dátumát
 • a számítógépén vagy mobilkészülékén használt operációs rendszer és böngésző típusáról;
 • mobilkészülékének típusáról és beállításairól;
 • egyedi készülékazonosítójáról (UDID) vagy mobilkészülék-azonosítójáról (MEID);
 • készülékének és készüléke alkatrészeinek sorozatszámáról;
 • mobilhirdetési (IDFA, IFA) vagy egyéb hasonló azonosítóiról; a hivatkozó weboldalról (az oldal, amely a mienkre vezette) vagy alkalmazásról;és
 • mobilalkalmazásunk használatával kapcsolatos tevékenységéről, például arról, hogy milyen oldalakat látogat a mobilalkalmazásunkban.

Mobilalkalmazásunk segítségével adatokat gyűjthetünk az Ön mobilkészülékének pontos helyéről geolokációs és más technológia, például GPS, Wi-Fi, Bluetooth használatával vagy mobiltorony közelsége alapján. A legtöbb mobilkészülék lehetővé teszi, hogy Ön a készülék- vagy böngészőbeállítások segítségével visszavonja a fenti információk gyűjtésére adott engedélyét. Ha szeretné megtudni, hogyan akadályozhatja meg, hogy adatokat gyűjtsünk az Ön pontos tartózkodási helyéről, javasoljuk, hogy forduljon a mobilszolgáltatójához, vagy a készüléke gyártójához. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások helymeghatározás nélkül nem működnek megfelelően. Ha szeretné, hogy töröljük az Ön tartózkodási helyének azonosítására alkalmas, már összegyűjtött adatokat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a lenti címen, telefonszámon vagy e-mail címen.

A gyűjtött adatokat a következő célokra használhatjuk:

 • az Ön kéréseinek teljesítése, a termékeink és szolgáltatásaink kifizetésének feldolgozása;
 • tájékoztatás küldése saját és üzleti partnereink termékeiről és szolgáltatásairól, ajánlatainkról, promócióinkról vagy eseményeinkről, amelyek szerintünk érdekesek lehetnek az Ön számára (ha erre külön engedélyt ad nekünk);
 • saját üzleti működésünk, például új termékek és szolgáltatások fejlesztése, kutatás végzése a fogyasztóink körében, értékesítési, marketing- és hirdetési tevékenységünk hatékonyságának értékelése;
 • a termékeink, ajánlataink, promócióink és online szolgáltatásaink vagy más technológiánk biztosítása, kezelése és fejlesztése;
 • visszaélések és más bűncselekmények, kártérítési vagy egyéb követelések elleni védekezés, az ilyen esetek azonosítása és megelőzése; és az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés.Az Önről gyűjtött információk fentieken kívüli célokra való felhasználásáról minden esetben tájékoztatjuk az információ gyűjtésekor, illetve kérjük a hozzájárulását.

Személyes adatait nem értékesítjük, és csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően osztjuk meg másokkal.

Amennyiben ehhez külön hozzájárult, az Önről gyűjtött személyes adatokat (jelszava kivételével) megoszthatjuk a McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.), akivel közösen használjuk fel adatait a https://www.mcdonalds.hu/adatvedelem címen közzétett adatkezelési tájékoztató 2.2.1. fejezetében foglaltak szerint..

Adatait megoszthatjuk a számunkra szolgáltatást nyújtó, az alábbiakban felsorolt cégekkel, amelyek például adatfeldolgozási vagy más információtechnológiai szolgáltatást nyújtanak, promóciókat, versenyeket, sorsolásokat szerveznek, kutatásokat és elemzéseket végeznek vagy a McDonald’s által nyújtott felhasználói élmény személyre szabásán dolgoznak. A szolgáltatók számára ezen információk használatát és megosztását csak a mi érdekünkben való szolgáltatásnyújtás céljából engedélyezzük.

Esetenként megoszthatunk olyan információkat, amelyek közvetlen és közvetett személyazonosításra is alkalmatlanok. Megoszthatunk például anonimizált, összesített statisztikákat arról, hogy hogyan használja Ön az online szolgáltatásainkat. Vagy kombinálhatjuk az Ön adatait más vásárlók adataival, és a konkrét vásárlók azonosítására alkalmatlan módon megoszthatjuk az eredményeket.

Az adatfeldolgozó neveAz adatfeldolgozó címeAz adatfeldolgozási tevékenység
Plexure LimitedLevel 3, 104 Quay St Auckland, 1010, Új-Zéland a mobilalkalmazás teljes technikai hátterének biztosítása
Microsoft AzureAmszterdam, Hollandiatárhely szolgáltatás
fps-virgo Kft.3526 Miskolc, Arany Já-nos tér 1. A. ép. 5. em.a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
Core Digital Kft.2051 Biatorbágy, Kossuth L. u. 10.a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

Jogosultak vagyunk adatok megosztani, ha erre jogszabály vagy egyéb előírás betartása, hatósági kérés teljesítése, online szolgáltatásaink és éttermi technológiánk védelme, jogi követelés érvényesítése vagy az ellene való védekezés érdekében, a szervezetünk, munkavállalóink és franchise vevőink, illetve más személyek jogainak, érdekeinek, biztonságának védelme érdekében, vagy valamilyen visszaélés, más bűncselekmény miatt, illetve a szabályzataink megsértése miatt folyó vizsgálathoz szükség van

Harmadik személyekkel az ő közvetlen marketingcéljaikra csak akkor osztunk meg személyes adatokat, ha Ön erre engedélyt adott. Ha Ön az értesítésünk után megadta a hozzájárulását, személyes adatainak megosztása során az Ön utasításai szerint járunk el.

Az Önnel kapcsolatos információkat csak addig tartjuk meg, ameddig erre a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokból, illetve a nyilvántartások vezetéséről szóló szabályzatainknak való megfelelés érdekében szükség van.

A mobilalkalmazás használata során nekünk megadott személyes adataival továbbra is Ön rendelkezik. Ha a nyilvántartásunkban szereplő személyes adatait javítani szeretné, bármikor kapcsolatba léphet velünk a lenti elérhetőségeink egyikén.

Az Alkalmazás támogatását a Core Digital Kft. végzi munkanapokon, 9:00 és 17:00 között. Az Alkalmazás működésével kapcsolatban a Felhasználó bWNkb25hbGRzYXBwQGh1Lm1jZC5jb20= e-mail címre küldheti kérdéseit, amelyre a Core Digital Kft. a fenti időszakban válaszol.

2.6 KAPCSOLATFELVÉTEL

2.6.1 A McDonald’s Kft. ügyféllevelezése

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a mcdonalds.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A McDonald’s Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Magyar Telekom Nyrt.1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.Online tárhely biztosítása
CoreDigital Kft.2051 Biatorbágy, Kossuth L. u. 10. A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
fps-virgo Kft.3526 Miskolc, Arany János tér 1. Macropolis “A” épület “A” lph. 5. em. A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

2.6.2 Jelentkezés álláshirdetésekre

A https://munka.mcdonalds.hu/jelentkezes/ címen elérhető honlapon lehetőség van állásra jelentkezni. A személyes adatok kezelője a honlapon kiválasztott munkaadó, mely lehet a McDonald’s Kft., lehet a McDonald’s franchise partnere, illetve lehet diákszövetkezet is.

A McDonald’s Promotion Kft. a munkaadók megbízásából mint a adatfeldolgozó a beérkezett pályázatokat a jelentkező által kiválasztott adatkezelő munkaadó részére továbbítja, de azokat nem tárolja.

A munkaadó, mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során, és azt követően egy évig munkaerő- kiválasztási célból kezeli a megadott személyes adataidat.A mcdonalds.hu honlapon lehetőség van állásra jelentkezni.

A McDonald’s Kft. a hozzá beérkezett pályázatokat tárolja. Amennyiben a McDonald’s Kft. a kiválasztott munkaadó adatkezelő, úgy az adatkezelés feltételeiről az alábbiakban tájékoztatunk:

Az adatkezelés célja: a McDonald’s Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: a pályázat benyújtásától számított egy év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud jelentkezni a McDonald’s Kft. által közzétett állásajánlatokra.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 55 Online tárhely biztosítása
McDonald’s Promotion Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. A karrier portal technikai hátterét biztosítja a partner munkaadók/iskolaszövetke zetek megbízásából.

A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
Core Digital Kft. 2051 Biatorbágy, Kossuth L. u. 10 A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
fps-virgo Kft. 3526 Miskolc, Arany János tér 1. A. ép. 5.em A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

2.6.3 Vendég elégedettség mérés („Élménymérő)

A vendég elégedettség mérésben résztvevők adatait a McDonald’s Kft. a McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közösen kezeli

A McDonald’s számára kiemelten fontos, hogy vendégei a lehető legmagasabb kiszolgálásban részesüljenek. Ennek érdekében szükségünk van vendégeink véleményére.

Egyes éttermekben bizonyos vásárlások alkalmával kiadott nyugtán egy 12 számjegyből álló kódot bocsátunk vendégünk rendelkezésére, melynek segítségével részt tud venni anonim módon a www.mcdonalds.hu/velemenyed címen elérhető elégedettség vizsgálatban.

A 12 számjegyű kód tartalmazza a vásárlás helyszínét, dátumát és időpontját, a rendelési azonosítót és a kiszolgáláskor használt kassza azonosítóját. Ezek az információk a vásárlók személyazonosítására alkalmatlanok, az egyéb azonosítókkal való összekapcsolás sem lehetséges.

A kérdőív kitöltését követően a kitöltő személy egy utalványt kap, melyet aktuális ajándékunkra tudja beváltani valamelyik éttermünkben. Lehetőség van arra, hogy az utalványt e-mailben elküldje saját magának az érintett személy, de az e-mail címet a rendszer nem tárolja el, és nem is kapcsolja a válaszokhoz.

A kérdőív kitöltése során használt kódokat, illetve a válaszokat két évig tárolja a rendszer, de ezek a személyazonosításra alkalmatlan, anonim adatok. Szintén nem teszi lehetővé a beazonosítást, hogy a rendszer tárolja a felmérés teljes időtartamát, a böngésző típusát és verzióját, valamint a kitöltésre használt eszköz típusát (okostelefon, számítógép, tablet).

A megszokottól eltérő, visszaélésszerű válaszadási módszerek feltárására kézi módszerrel kerülhet sor.

WWW.MCDONALDS.HU/VELEMENYED SZERVER NAPLÓZÁSA

A www.mcdonalds.hu/velemenyed weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja], illetve a 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe és a felhasználó eszközének IP címe, az eszközével, böngészőjével és operációs rendszerével kapcsolatos adatai (mint pl. az internetezésre használt eszközének típusa, képernyőjének mérete, felbontása, a böngésző neve, nyelve, verziója).

Az adatkezelés időtartama: három hónap.

Adatfeldolgozó:

NévCímAdatfeldolgozói feladat
INTERNATIONAL SERVICE CHECK / Multisearch AGAeschenvorstadt 71 Svájc - 4051 BaselAz elektronikus felmérés felület üzemeltetése

A szerverek elérhetősége:

NévCím
INFOMINDS AG/SPAVia Brennero 72 Olaszország-39042 Bressanone
Equinix’s Datacenter10 5030 Str., Druzhba-1 district Bulgária - 1592 Sofia

A McDonald’s Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak.

Külső szolgáltató webanalitikával kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a McDonald’s Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozás szolgáltatója az ő szervereire történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képes gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

Az adatok külső szolgáltató szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.mcdonalds.hu/velemenyed weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja" című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

2.7 Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A McDonald’s Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3 A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés

A McDonald’s Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják..

A McDonald’s Kft. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A McDonald’s Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A McDonald’s Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A McDonald’s Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A McDonald’s Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A McDonald’s Kft. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail,web,ftp,stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A McDonald’s Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvos-lására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst a McDonald’s Kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és sza-badságaira nézve

4 Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: McDonald’s Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
Cégjegyzékszám: 01-09-078924
A bejegyzőbíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10624500-2-44
Telefonszám: 06.1.455.2400
E-mail: aW5mb0BodS5tY2QuY29t

A 2.2.1.; 2.2.2, 2.4.1.; 2.4.2., 2.4.3.; 2.4.4.; 2.5.1.; 2.5.2.; 2.6.3.; fejezetekben található adatkezelések tekintetében közös adatkezelés:
Név: McDonald’s Promotion Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
Cégjegyzékszám: 01-09-705195
A bejegyzőbíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12824256-2-43
E-mail: aW5mb0BodS5tY2QuY29t

A 2.6.2.; fejezetben található adatkezelés tekintetében: Név: McDonald’s Promotion Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
Cégjegyzékszám: 01-09-705195
A bejegyzőbíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12824256-2-43
E-mail: aW5mb0BodS5tY2QuY29t

5 Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. A 2.2.1.; 2.2.2, 2.4.1.; 2.4.2., 2.4.3.; 2.4.4.; 2.5.1.; 2.5.2.; 2.6.3.; fejezetekben található adatkezelések tekintetében a McDonald’s Promotion Kft. is adatkezelőnek minősül, a 2.6.2. fejezet tekintetében pedig csak a McDonald’s Promotion Kft. az adatkezelő.

5.1 Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a McDonald’s Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa

5.2 Az érintett hozzáféréséhez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A McDonald’s Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az érintett kérelmére az információkat a McDonald’s Kft. elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

5.3 Helyesbítés joga:

A McDonald’s Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

5.4 Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a McDonald’s Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a McDonald’s Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A McDonald’s Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.6 Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.7 Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a McDonald’s Kft. nem kezeli.

5.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

5.9 Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.10 Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A McDonald’s Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri

5.11 Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség

5.12 Panasz az adatvédelmi auditornál

Amennyiben a McDonald’s Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

5.13 Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

5.14 Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.