ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2017. november 13.

2017. november 13.

 Adatvédelmi nyilatkozat
1. Bevezetés

A McDonalds Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, illetve a 2.2.1.; 2.2.2, 2.4.1.; 2.4.2., 2.4.3.; 2.4.4.; 2.5.1.; 2.5.2.; 2.6.3.; fejezetekben található adatkezelések tekintetében a McDonald’s Promotion Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A McDonald’s Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.mcdonalds.hu/adatvedelem címen.

A McDonald’s Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A McDonald’s Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A McDonald’s Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A McDonald’s Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A McDonald’s Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a McDonald’s Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

2.1 ÉTTERMI ADATKEZELÉSEK

2.1.1 Vásárlói adatok

Az adatkezelés célja: a McDonald’s éttermeiben történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kezeli.

Adattovábbítás:

 • Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé,

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
PannonSupport Rendszerház Kft.1119 Budapest, Petzvál József u. 50.Az éttermek rendszergazdai feladatainak ellátása
W-MEGATRON Kft.1174 Budapest, Bem u. 8.Az éttermek POS és a kasszarendszerének karbantartása
Díjbeszedő Informatikai Kft.1117 Budapest, Budafoki út 107-109.Az éttermekben található kártyaolvasó terminálok üzemeltetése

2.1.2 Rendezvények

Az adatkezelés célja: a McDonald’s Kft. éttermeiben születésnapi party rendezése, minőségellenőrzés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, a megrendelés és a party időpontja, a megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, a részt vevő gyerekek száma, a felügyelő szülő neve, a születésnapos neve, életkora, a rendelést felvevő és a partyt levezető hostess neve, az esetleges speciális kérés, ételérzékenység adatok.

Az adatkezelés időtartama: A rendezvényt követő egy hónap.

2.1.3 Minőségi kifogások kezelése, visszavét

Az adatkezelés célja: a McDonald’s Kft. által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása, illetve visszavét esetén a termék adatai.

Az adatkezelés időtartama:

 • A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,
 • A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

Adattovábbítás:

 • A McDonald’s Kft. központi e-mail címére és posta címére érkező panaszok, minőségi kifogások az érintett éttermet üzemeltető franchise partner felé.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

2.1.4 Rendkívüli események

Az adatkezelés célja: az éttermekben bekövetkezett rendkívüli események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: a sérült neve, címe, telefonszáma, szülő/gondviselő neve, elérhetősége, a baleset dátuma, időpontja, a sérülés és a baleset leírása, az éttermi intézkedés leírása, az esetlegesen elsősegélyt nyújtó neve, tanú neve, címe, telefonszáma, elérhetősége, valamint a baleset helyszíne.

Az adatkezelés időtartama: A vendégbaleseti jegyzőkönyvek tekintetében öt év.

2.1.5 Talált tárgyak

Az adatkezelés célja: a McDonald’s Kft. éttermeiben talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, ill. a találó értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a Ptk. 5:54. §-a.

A kezelt adatok köre: a találás dátuma, időpontja, a találó személye, a talált tárgy megnevezése, annak ténye, hogy sikerült-e értesíteni a tulajdonost, a raktározás helye, a találó és átadás esetén az átvevő aláírása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, értékesítés esetében a találástól számított egy év elteltével.

2.1.6 Éttermi wifi

A McDonald’s Kft. éttermei vendégeik részére wifikapcsolaton keresztül internetelérést biztosítanak az Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.) szolgáltatásának igénybevételével.

Tájékoztatjuk, hogy éttermeinkben az ingyenes wifi hálózatának igénybevétele időkorláthoz kötött. A wifi hálózatához történő csatlakozással a vendégek hozzájárulnak ahhoz, hogy a McDonald’s Kft. a készülékek hálózati egyedi azonosítója (MAC címe) alapján a csatlakozások időtartamát figyelemmel kísérje. A 30 perces időkorlát leteltét követő 2 óra után a készülék adatait töröljük. Az éttermek wififorgalmát a McDonald’s Kft. nem rögzíti.

2.2 MARKETING ÉS PIACKUTATÁS ADATBÁZIS

2.2.1 Marketing adatbázis

A direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat adók adatait a McDonald’s Kft. a McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közösen kezeli.

Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelők saját és partnerei ajánlatainak továbbítása. Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka , vásárlási szokások, demográfiai adatok, tranzakciós adatok). Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
fps-virgo Kft. 3526 Miskolc, Arany János tér 1. A. ép. 5. em. a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
Core Digital Kft. 2051 Biatorbágy, Kossuth L. u. 10. a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • e-mail útján a leiratkozas@hu.mcd.com címen, továbbá
 • postai úton a McDonald’s Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. címen.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-102400/2016.

2.2.2 Piackutatási célú adatbázis

A piackutatásban érintett személyek adatait a McDonald's Kft. a McDonald's Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közösen kezeli.

Az adatkezelés célja: a piackutatás alanyainak nyilvántartása, szegmentálása, kutatási meghívók küldése, piackutatások lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Piackutatásban csak 16. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, a piackutatás során az érintett által szolgáltatott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Adatfeldolgozó:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
fps-virgo Kft. 3526 Miskolc, Arany János tér 1. A. ép. 5. em. a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
Core Digital Kft. 2051 Biatorbágy, Kossuth L. u. 10. a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

Rendszeresen történik anonim, az érintett azonosítására alkalmatlan módon megvalósuló piackutatás is. Ilyen esetekben az anonim adatfelvétel és elemzés tényéről külön tájékoztatjuk az adatot szolgáltató személyt.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-102401/2016.

2.3 Vagyonvédelem

2.3.1 Elektronikus megfigyelőrendszer

A McDonald’s Kft. által üzemeltetett éttermekben elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a vendégtérre, a kasszasorra, a McDrive útvonalra, a játszóházra is. A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése jelen tájékoztató mellékletében találhatók.

A személyes adatok kezelője: a McDonald’s Kft. és az élőerős őrszolgálatot is ellátó Shield Protection Service Kft. (2100 Gödöllő, Semmelweis u. 27. 1. em. 4.).

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az étterem területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: vendégek esetében az érintett hozzájárulása az étterem területére való belépéssel, a McDrive út használatával, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a.

A kezelt adatok köre: az étterem területére belépő, valamint a McDrive utat használó személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában harminc nap [SzVMt. 31. § (3) bek.c) pont].

Adatfeldolgozó:

NévSzékhelyAdatfeldolgozó feladata
MS TechnikaKft.1152 Budapest, Kiss Ernő u. 10. eelektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása, a felvételekkiírása

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-103390/2016.

A felvételek felhasználása

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: a McDonald’s Kft. és a Shield Protection Service Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: a McDonald’s Kft. és a Shield Protection Service Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: az MS Technika Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A McDonalds Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 25 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és78. § (3) bekezdése.

2.4 A MCDONALDS.HU ADATKEZELÉSEI

2.4.1 A www.mcdonalds.hu szerver naplózása

A McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közös adatkezelés.
A www.mcdonalds.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a McDonald’s Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.mcdonalds.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.
A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja.

2.4.2 Kutatás a mcdonalds.hu honlapon

A McDonald’s a magasabb színvonalú kiszolgálás érdekében a www.mcdonalds.hu portálon felhasználói kutatást végez, felugró ablak (popup) segítségével.

A McDonald’s Kft. a McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közösen kezeli.

Az adatkezelés célja: a honlapra látogató felhasználók felhasználói céljainak megértése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Hotjar Ltd.3, Elia ZammitStreet StJulians STJ1000,MaltaA kutatás technikai lebonyolítása
fps-virgo Kft.3526 Miskolc, Arany János tér 1. A. ép. 5. em.A kutatás technikai lebonyolítása és szervezése

2.4.3 A mcdonalds.hu honlap saját cookie kezelése

A McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közös adatkezelés.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések (week_42_visits).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: egy hét

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Magyar Telekom Nyrt.1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.Online tárhely biztosítása
Core Digital Kft.2051 Biatorbágy, Kossuth L. u. 10. A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
fps-virgo Kft.3526 Miskolc, Arany János tér 1. A. ép. 5. em. A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

2.4.4 A kutatással összefüggő cookie-k kezelése a mcdonalds.hu honlapon

A McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közös adatkezelés.
A szolgáltató a jelen tájékoztató 2.4.2. fejezetében leírt kutatás lebonyolítása érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: 365 nap.

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Hotjar Ltd.3, Elia ZammitStreet St Julians STJ1000, MaltaA kutatástechnikai lebonyolítása
fps-virgo Kft3526 Miskolc, Arany János tér 1. A. ép. 5. em.A kutatástechnikai lebonyolítása és szervezése

A honlapon a Hotjar a felsorolt sütiket helyezi el:

Süti neveLeírás
_hjClosedSurveyInvites Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató interakcióba lép a felmérést hívó popuppal. Biztosítja, hogy ugyan az a hívás ne tűnjön fel újra, ha már megjelent.
_hjDonePolls Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató kitölt egy felmérést a Feedback Roll widgettel. Biztosítja, hogy ugyan az a felmérés ne tűnjön fel újra, ha már megjelent.
_hjMinimizedPolls Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató minimalizálja a Feedback Roll widgetet. Biztosítja, hogy a widget minimális marad amikor a látogató navigál a weboldalon.
_hjDoneTestersWidgets Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató elküldi az információit a Recruit User Tester widgetben. a Feedback Roll widgetet. Biztosítja, hogy ugyan az a űrlap ne tűnjön fel újra, ha már ki lett töltve.
_hjMinimizedTestersWidgets Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató minimalizálja a Recruit User Testers widgetet. Biztosítja, hogy a widget minimális marad amikor a látogató navigál a weboldalon.
_hjDoneSurveys Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató kitölti a felmérést. Biztosítja, hogy a felmérés csak akkor töltődjön be ha a látogató még nem töltötte ki a felmérést.
_hjIncludedInSample Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató bekerül egy mintába, amely viselkedési csatornákat vizualizál.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal azadott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Szolgáltató Süti neve
www.google.com/analytics/ __utmt
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_dc_gtm_UA

2.4.5 Külső szolgáltatók cookie kezelése a mcdonalds.hu honlapon

Egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A mcdonalds.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

Szolgáltató Süti neve
www.google.com/analytics __utmt
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_dc_gtm_UA

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható.

Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

2.5 Mobilalkalmazások

2.5.1 Bringamánia mobilalkalmazás

A McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közös adatkezelés.

A McDonald’s Bringamánia néven kerékpáros útvonaltervező alkalmazást üzemeltet.

A Bringamánia alkalmazás letölthető és telepíthető a Play Store és az App Store oldaláról, melynek felhasználási feltételeiről a http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html és https://play.google.com/intl/hu_hu/about/play-terms.html címen lehet olvasni.

Az alkalmazás telepítése során mobil eszköze engedélyt kér a helymeghatározási adatokhoz való hozzáféréshez. Az alkalmazás 30 másodpercenként küld helymeghatározási adatokat a Bringamánia szervere részére, de mindig csak az utolsó pozíciót tárolja el.

Az alkalmazásba való regisztráció az adatok felhasználó általi megadásával, illetve az adatok Facebook-tól való átvételével is lehetséges, amennyiben a felhasználó tagja a Facebook közösségi oldalnak, és a Bringamánia alkalmazás használata során a közösségi funkciókat is kívánja használni.

Facebook regisztráció esetén: Az alkalmazást telepítő felhasználónak lehetősége van arról nyilatkozni a Facebook részére, hogy egyes adatait a Facebook-tól vegye át az alkalmazás, a Facebook szabályzatainak megfelelően. Ekkor az átvett név és e-mail cím, valamint – ha a felhasználó ezt engedélyezi – az ismerősei listája kerül be a Bringamánia adatbáziásába. A McDonald’s Promotion Kft. egyéb adatot nem vesz át a Facebook-tól.

A profilkép nem kerül letárolásra, az alkalmazás közvetlenül a Facebook szerveréről tölti le minden alkalommal. A regisztrációs folyamat végén nyilatkozni kell, hogy a felhasználó milyen bringásnak (kezdő, haladó, profi) tartja magát.

Önálló regisztráció esetén: Amennyiben felhasználónk a személyes adatai megadásával regisztrál, meg kell adnia vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, és nyilatkoznia kell, milyen bringásnak (kezdő, haladó, profi) tartja magát.

Az adatkezelés célja: a Bringamánia alkalmazás használatának biztosítása, egyes funkcióinak és az alkalmazásban szereplő információknak az elérése, a Bringamánia regisztrált felhasználói egymás közti kommunikációjának lehetővé tétele, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése (erre irányuló kifejezett hozzájárulás esetén), a felhasználónak az alkalmazás használata során tett nyilatkozatainak és tevékenységének dokumentálása, naplózása.

Az adatkezelés jogalapja: a 16. életévét betöltött személy önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, profilkép, vezeték- és keresztnév, milyen bringás, státusz (pl. kitiltott), Facebook-on keresztül lépett-e be, Facebook ismerősök azonosítószáma, az egyes felhasználói eseményekhez (pl. legutolsó belépés, legutolsó pozíció – amennyiben pontos adat érkezik az eszköztől) kapcsolódó dátum, időpont és helymeghatározási koordináták, a felhasználó által meghatározott kedvenc helyszínek, kedvenc helyszínek, a mobil eszközön futó alkalmazás verzió és térkép verziószám, a regisztráció során tett felhasználói jognyilatkozatok, valamint az egyes bejegyzésekhez kapcsolódó dátum és időpont.

Az adatok törlésének határideje:

 • meg nem erősített regisztrációs kérelem esetén 10 nap;
 • az alkalmazás felhasználó általi utolsó megnyitásától számított egy év.

Úthiba bejelentés esetén:
A hibajelentést küldő személy azonosítószámát, a beküldött fényképet és szöveges üzenetet, a helymeghatározási koordinátákat, a beküldés dátumát és időpontját. A térképen nyilvánosan csak az úthiba pozíciója jelenik meg, a beküldött adatok az úthiba megszűnésének bejelentésekor törlésre kerülnek.

Láthatatlan mód: A felhasználóknak bármikor lehetőségük van az applikációban láthatatlan módba váltani.
Ekkor az alkalmazásban lévő ismerősei számára nem jelenik meg az aktuális pozíciója, sem a térképen, sem közeli ismerősök listájában.
A láthatatlan mód az alkalmazás Beállításai között aktiválható, mely egészen ennek a beállításnak az újbóli módosításáig tart.

Ismerősök megjelenítése a térképen: Facebook-on keresztül történő regisztráció esetén az alkalmazáson belül felvett valamennyi ismerőst, távolságtól függetlenül az applikáció a térképen is megjeleníti. A térképen az adott felhasználó ismerősei kapcsán a következő információk jelennek meg: pozíció (az adott felhasználótól mért távolsága), az adott pozíciójához kapcsolódó időpont. A térképen kijelzett ismerősökhöz az adott felhasználó navigációt tud indítani és chat üzentet tud neki küldeni.

Kizárólag az alkalmazás által a mobil eszközön tárolt adatok: Az utolsó tíz tekeréssel kapcsolatos pozíció és dátum adatok, a térképen aktuálisan megjelenítendő POI (érdekes helyek) kategória, további egyedi beállítások (pl. hang, nézet).

Az alkalmazás sütiket (cookie) nem kezel. A Bringamánia alkalmazás látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kérhető bővebb tájékoztatás.

Az alkalmazás használata közbeni chatelés (csevegés) hét napig kerül megőrzésre.

Az adatok törlése és módosítása: Az adatok törlését és a jelszó módosítását a mobilalkalmazás Beállítások menüjében is el lehet végezni, egyéb személyes adattal kapcsolatos kérést és kérdést az info@bringamania.hu e-mail címen, illetve postai úton a McDonald’s Promotion Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. címen várunk.

Adatfeldolgozók:

NévCím
Amazon Web Services, Inc. Amerikai Egyesült Államok, P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226
Az Amazon Bringamánia alkalmazást érintő szerverei Írországban és Németországban vannak elhelyezve.
Agrárinformatikai Kft.2081 Piliscsaba, Kenderesi út 32.
SMTP2GO (Sand Dune Mail Ltd)EPIC Centre , 96-106 Manchester Street Christchurch 8011 , New Zealand
Új-Zéland, mint az Európai Unión kívüli harmadik ország az Európai Bizottság 2013/65/EU határozata alapján a személyes adatok szempontjából megfelelő védelmet biztosít

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-104800/2016.

2.5.2 myMeki mobilalkalmazás

A McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közös adatkezelés.

A myMeki személyre szabott ajánlatoknak az alkalmazást használók részére való eljuttatását szolgálja.

A myMeki alkalmazás letölthető és telepíthető a Play Store és az App Store oldaláról, melynek felhasználási feltételeiről a következő címen lehet olvasni: https://www.mcdonalds.hu/mymeki/mymeki_felhasznalasi_feltetelek.pdf

Az alkalmazás használata során mobil eszköze engedélyt kér a helymeghatározási adatokhoz való hozzáféréshez. Az alkalmazás felhasználói aktivitás esetén küld helymeghatározási adatokat a myMeki szervere részére, de mindig csak az utolsó pozíciót tárolja el.

Az alkalmazásba való regisztráció az adatok felhasználó általi megadásával, illetve az adatok Facebook-tól való átvételével is lehetséges, amennyiben a felhasználó tagja a Facebook közösségi oldalnak, és a Bringamánia alkalmazás használata során a közösségi funkciókat (pl. ismerősök megjelenítése a térképen) is kívánja használni.

Facebook regisztráció esetén: Az alkalmazást telepítő felhasználónak lehetősége van arról nyilatkozni a Facebook részére, hogy egyes adatait a Facebook-tól vegye át az alkalmazás, a Facebook szabályzatainak megfelelően. Ekkor az átvett név és e-mail cím és életkor adatok kerülnek át a myMeki adatbáziásába. A McDonald’s Promotion Kft. egyéb adatot nem vesz át a Facebook-tól.

Önálló regisztráció esetén: Amennyiben felhasználónk a személyes adatai megadásával regisztrál, meg kell adnia vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, kívánt jelszavát és születési dátumát. Lehetőség van feliratkozni a McDonald’s hírlevelére is.

A regisztrációkor megadott e-mail cím valódiságát meg kell erősíteni egy, a megadott e-mail címre küldött levélben található hivatkozásra (linkre) való kattintással.

Az adatkezelés célja: a myMeki alkalmazás használója részére a megadott adatai, az alkalmazáson belüli aktivitásai (pl. megnyitás, kattintás) és tartózkodási helye (geolokációs adat) alapján személyre szabott, jellemzően éttermi ajánlatokat tartalmazó címzett reklámküldemény eljuttatása az alkalmazáson keresztül kuponok, grafikusan megjelenő reklámhirdetések, azonnal megjelenő push üzenetek, illetve e-mail üzenetek formájában, valamint erre irányuló külön hozzájárulás alapján az adatkezelők saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése, a felhasználónak az alkalmazás használata során tett nyilatkozatainak és tevékenységének dokumentálása, naplózása.

Az adatkezelés jogalapja: a 16. életévét betöltött személy önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, születési dátum, nem, az alkalmazás használata során a felhasználó által megadott egyes demográfiával és fogyasztói szokásokkal és vásárlással kapcsolatos adatok, Facebook-on keresztül lépett-e be, az egyes felhasználói eseményekhez (pl. legutolsó belépés, legutolsó használat) kapcsolódó dátum, időpont, IP cím és helymeghatározási koordináták, a mobil eszközön futó alkalmazás verziószám, a regisztráció során tett felhasználói jognyilatkozatok, valamint az egyes bejegyzésekhez kapcsolódó dátum és időpont.

Az adatok törlésének határideje:

 • meg nem erősített regisztrációs kérelem esetén 30 nap;
 • az alkalmazás felhasználó általi utolsó megnyitásától számított két év.

Étteremkereső szolgáltatás: A mobil eszköz helymeghatározási adatai segítségével a Google Térkép szolgáltatás segítségével jelennek meg a McDonald’s éttermek.

A www.google.hu/maps általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható bővebb tájékoztatás.

Hírlevélre feliratkozás: Amennyiben a regisztráció során vagy később felhasználónk feliratkozik a McDonald’s hírlevelére, úgy a név, e-mail cím, IP cím, dátum és időpont, valamint az adatgyűjtés forrása (myMeki alkalmazás) adatok továbbításra kerülnek a McDonald’s Marketing adatbázisába.

A Marketing adatbázissal kapcsolatos személyes adatok kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató 2.2.1. fejezetében található bővebb információ.

Az adatok törlése és módosítása: Az adatok törlését és a jelszó módosítását a mobilalkalmazás Beállítások menüjében is el lehet végezni, egyéb személyes adattal kapcsolatos kérést és kérdést a mymeki@hu.mcd.com e-mail címen, illetve postai úton a McDonald’s Promotion Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. címen várunk.

Adatfeldolgozók:

NévCím
Magyar Telekom Nyrt.1013 Budapest, Krisztina körút 55.
fps-virgo Kft.3526 Miskolc, Arany János tér 1. Macropolis „A” épület „A” lph. 5. em.
Core Digital Kft.2051 Biatorbágy, Kossuth Lajos utca 10.

Sütik és külső szolgáltatók:
Az alkalmazás sütiket (cookie) nem kezel. A myMeki alkalmazás látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kérhető bővebb tájékoztatás. A Facebook cookie kezelésről a következő linken elérhető bővebb tájékoztatás: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

2.5.3 MCDONALD’S mobilalkalmazás

Amikor Ön használja mobilalkalmazásunkat, vagy egyébként kapcsolatba lép velünk, Ön-ről személyes adatokat gyűjthetünk. Az általunk gyűjtött információk két kategóriába so-rolhatók: (a) Ön által megadott információk és (b) automatizált módszerrel gyűjtött infor-mációk

Az Ön által megadott információkat összekapcsolhatjuk automatizált módszerrel gyűjtött vagy más forrásból származó információkkal.

 • az Ön által megadott információk

A következő információkat adhatja meg nekünk:

 • nevét és e-mail címét, születési dátumát (év/hónap), nemét (opcionális)
 • az Ön által kiválasztott országot és nyelvet;
 • jelszavát, amellyel belép az alkalmazásba;
 • az alkalmazás használatával kapcsolatos jognyilatkozatokat;
 • a velünk való interakció során Ön által megadott egyéb személyes információkat
 • az automatizált módszerekkel gyűjtött információk

Az Ön mobilkészülékéről információkat gyűjtünk automatizált technológia segítségével, amikor Ön használja az alkalmazást. Az automatizált technológia lehet például cookie, helyi megosztott objektum vagy webjelző. Az alábbiakban további információkat talál a cookie-król és egyéb technológiákról.

Gyűjthetünk információkat az Ön:
 • által használt hálózat internetprotokoll-címéről (IP-cím);
 • az Ön alkalmazás letöltésének dátumáról regisztrációjának dátumát
 • különböző ajánlatok beváltásának dátumát
 • a számítógépén vagy mobilkészülékén használt operációs rendszer és böngésző típusáról;
 • mobilkészülékének típusáról és beállításairól;
 • egyedi készülékazonosítójáról (UDID) vagy mobilkészülék-azonosítójáról (MEID);
 • készülékének és készüléke alkatrészeinek sorozatszámáról;
 • mobilhirdetési (IDFA, IFA) vagy egyéb hasonló azonosítóiról; a hivatkozó weboldalról (az ol-dal, amely a mienkre vezette) vagy alkalmazásról;és
 • mobilalkalmazásunk használatával kapcsolatos tevékenységéről, például arról, hogy milyen oldalakat látogat a mobilalkalmazásunkban

Mobilalkalmazásunk segítségével adatokat gyűjthetünk az Ön mobilkészülékének pontos helyéről geolokációs és más technológia, például GPS, Wi-Fi, Bluetooth használatával vagy mobiltorony közelsége alapján. A legtöbb mobilkészülék lehetővé teszi, hogy Ön a készülék- vagy böngészőbeállítások segítségével visszavonja a fenti információk gyűjté-sére adott engedélyét. Ha szeretné megtudni, hogyan akadályozhatja meg, hogy adato-kat gyűjtsünk az Ön pontos tartózkodási helyéről, javasoljuk, hogy forduljon a mobilszol-gáltatójához, vagy a készüléke gyártójához. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások helymeghatározás nélkül nem működnek megfelelően. Ha szeretné, hogy töröljük az Ön tartózkodási helyének azonosítására alkalmas, már összegyűjtött adatokat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a lenti címen, telefonszámon vagy e-mail címen.

1. Hogyan használjuk fel a gyűjtött adatokat?

A gyűjtött adatokat a következő célokra használhatjuk:

 • az Ön kéréseinek teljesítése, a termékeink és szolgáltatásaink kifizetésének feldol-gozása;
 • tájékoztatás küldése saját és üzleti partnereink termékeiről és szolgáltatásairól, ajánlatainkról, promócióinkról vagy eseményeinkről, amelyek szerintünk érdeke-sek lehetnek az Ön számára (ha erre külön engedélyt ad nekünk);
 • saját üzleti működésünk, például új termékek és szolgáltatások fejlesztése, kutatás végzése a fogyasztóink körében, értékesítési, marketing- és hirdetési tevékenysé-günk hatékonyságának értékelése;
 • a termékeink, ajánlataink, promócióink és online szolgáltatásaink vagy más tech-nológiánk biztosítása, kezelése és fejlesztése;
 • visszaélések és más bűncselekmények, kártérítési vagy egyéb követelések elleni védekezés, az ilyen esetek azonosítása és megelőzése; és
 • az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés.

Az Önről gyűjtött információk fentieken kívüli célokra való felhasználásáról minden eset-ben tájékoztatjuk az információ gyűjtésekor, illetve kérjük a hozzájárulását.

2. Hogyan osztjuk meg a gyűjtött adatokat?

Személyes adatait nem értékesítjük, és csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglal-taknak megfelelően osztjuk meg másokkal.

Amennyiben ehhez külön hozzájárult, az Önről gyűjtött személyes adatokat (jelszava ki-vételével) megoszthatjuk a McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.), akivel közösen használjuk fel adatait a címen közzétett adatkezelési tájékoztató 2.2.1. fejezetében foglaltak szerint.

Adatait megoszthatjuk a számunkra szolgáltatást nyújtó, az alábbiakban felsorolt cégek-kel, amelyek például adatfeldolgozási vagy más információtechnológiai szolgáltatást nyújtanak, promóciókat, versenyeket, sorsolásokat szerveznek, kutatásokat és elemzése-ket végeznek vagy a McDonald’s által nyújtott felhasználói élmény személyre szabásán dolgoznak. A szolgáltatók számára ezen információk használatát és megosztását csak a mi érdekünkben való szolgáltatásnyújtás céljából engedélyezzük.

Adatfeldolgozóink:

Az adatfeldolgozó neveAz adatfeldolgozó címeAz adatfeldolgozási tevékenység
Plexure LimitedLevel 3, 104 Quay St Auckland, 1010, Új-Zéland a mobilalkalmazás teljes technikai hátterének biztosítása
Microsoft AzureAmszterdam, Hollandiatárhely szolgáltatás
fps-virgo Kft.3526 Miskolc, Arany Já-nos tér 1. A. ép. 5. em.a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
Core Digital Kft.2051 Biatorbágy, Kossuth L. u. 10.a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

Esetenként megoszthatunk olyan információkat, amelyek közvetlen és közvetett sze-mélyazonosításra is alkalmatlanok. Megoszthatunk például anonimizált, összesített sta-tisztikákat arról, hogy hogyan használja Ön az online szolgáltatásainkat. Vagy kombinál-hatjuk az Ön adatait más vásárlók adataival, és a konkrét vásárlók azonosítására alkal-matlan módon megoszthatjuk az eredményeket.

Jogosultak vagyunk adatok megosztani, ha erre jogszabály vagy egyéb előírás betartása, hatósági kérés teljesítése, online szolgáltatásaink és éttermi technológiánk védelme, jogi követelés érvényesítése vagy az ellene való védekezés érdekében, a szervezetünk, mun-kavállalóink és franchise vevőink, illetve más személyek jogainak, érdekeinek, biztonsá-gának védelme érdekében, vagy valamilyen visszaélés, más bűncselekmény miatt, illetve a szabályzataink megsértése miatt folyó vizsgálathoz szükség van.

3. Marketing

Ha megengedte, hogy marketinganyagokat küldjünk Önnek, a marketing célú üzenete-inkben található lejelentkezési utasításokat követve a későbbiekben is visszavonhatja az engedélyét. A kommunikációs beállításait és a leiratkozási utasításokat rendszerint az Ön által használt online szolgáltatás profil részében is megtalálhatja. Ezenkívül a készülék-beállításokban is módosíthatja a kommunikációs beállításait. A marketinganyagok küldé-sére adott engedélyének visszavonása érdekében a lenti elérhetőségeken is kapcsolatba léphet velünk. Ha jelezte, hogy a továbbiakban nem szeretne marketinganyagokat kapni tőlünk, ezt követően is kaphat még tőlünk üzeneteket a tranzakcióiról, a felhasználói fiók-jairól. Ha lejelentkezik egy adott kommunikációs csatornáról, egyéb kommunikációs csa-tornák attól még nyitva maradhatnak. Például ha lejelentkezett a marketing célú e-mailjeinkről, lehetséges, hogy a marketing célú SMS-einket továbbra is kapni fogja, ha korábban engedélyezte a küldésüket. Felhívjuk a figyelmét, hogy a McDonald’s valamely franchise partnerétől kapott üzenetekről csak közvetlenül náluk tud lejelentkezni.

Harmadik személyekkel az ő közvetlen marketingcéljaikra csak akkor osztunk meg sze-mélyes adatokat, ha Ön erre engedélyt adott. Ha Ön az értesítésünk után megadta a hoz-zájárulását, személyes adatainak megosztása során az Ön utasításai szerint járunk el.

Az Önnel kapcsolatos információkat csak addig tartjuk meg, ameddig erre a jelen adatvé-delmi nyilatkozatban meghatározott célokból, illetve a nyilvántartások vezetéséről szóló szabályzatainknak való megfelelés érdekében szükség van.

A mobilalkalmazás használata során nekünk megadott személyes adataival továbbra is Ön rendelkezik. Ha a nyilvántartásunkban szereplő személyes adatait javítani szeretné, bármikor kapcsolatba léphet velünk a lenti elérhetőségeink egyikén.

Kapcsolat és támogatás

Az Alkalmazás támogatását a Core Digital Kft. végzi munkanapokon, 9:00 és 17:00 között. Az Alkalmazás működésével kapcsolatban a Felhasználó mcdonaldsapp@hu.mcd.com e-mail címre küldheti kérdéseit, amelyre a Core Digital Kft. a fenti időszakban válaszol

Levelezési elérhetőségünk:
McDonald’s Kft.
Budapest
Soroksári út 30-34.
1095

2.6 KAPCSOLATFELVÉTEL

2.6.1 A McDonald’s Kft. ügyféllevelezése

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a mcdonalds.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A McDonald’s Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Magyar Telekom Nyrt.1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.Online tárhely biztosítása
DDB Reklámügynökség Kft.1068 Budapest, Dózsa Gy. u. 84/A. A honlapon történőmentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
CoreDigital Kft.2051 Biatorbágy, Kossuth L. u. 10. A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
fps-virgo Kft.3526 Miskolc, Arany János tér 1. Macropolis “A” épület “A” lph. 5. em. A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

2.6.2 Jelentkezés álláshirdetésekre

A mcdonalds.hu honlapon lehetőség van állásra jelentkezni. A McDonald’s Kft. a beérkezett pályázatokat tárolja.

Az adatkezelés célja: a McDonald’s Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: a pályázat benyújtásától számított egy év.

Adattovábbítás:

 • a jelentkezéssel megadott személyes adatok minden magyarországi McDonald’s étterem, így a McDonald’s franchise partnerei felé.
 • Fürge Diák Iskolaszövetkezet (székhely: 9700 Szombathely, Belsikátor 3. I/2.) felé

Az adattovábbítás jogalapja: azérintett önkéntes hozzájárulása.
Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 55. Online tárhely biztosítása
DDB Reklámügynökség Kft. 1068 Budapest, Dózsa Gy. u. 84/A. A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
CoreDigital Kft. 2051 Biatorbágy, Kossuth L. u. 10. A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
fps-virgo Kft. 3526 Miskolc, Arany János tér 1. Macropolis “A” épület “A” lph. 5. em. A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

2.6.3 Vendég elégedettség mérés („Élménymérő)

A vendég elégedettség mérésben résztvevők adatait a McDonald’s Kft. a McDonald’s Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közösen kezeli.

A McDonald’s számára kiemelten fontos, hogy vendégei a lehető legmagasabb kiszolgálásban részesüljenek. Ennek érdekében szükségünk van vendégeink véleményére.

Egyes éttermekben bizonyos vásárlások alkalmával kiadott nyugtán egy 12 számjegyből álló kódot bocsátunk vendégünk rendelkezésére, melynek segítségével részt tud venni anonim módon a www.mcdonalds.hu/velemenyed címen elérhető elégedettség vizsgálatban.

A 12 számjegyű kód tartalmazza a vásárlás helyszínét, dátumát és időpontját, a rendelési azonosítót és a kiszolgáláskor használt kassza azonosítóját. Ezek az információk a vásárlók személyazonosítására alkalmatlanok, az egyéb azonosítókkal való összekapcsolás sem lehetséges.

A kérdőív kitöltését követően a kitöltő személy egy utalványt kap, melyet aktuális ajándékunkra tudja beváltani valamelyik éttermünkben. Lehetőség van arra, hogy az utalványt e-mailben elküldje saját magának az érintett személy, de az e-mail címet a rendszer nem tárolja el, és nem is kapcsolja a válaszokhoz.

A kérdőív kitöltése során használt kódokat, illetve a válaszokat két évig tárolja a rendszer, de ezek a személyazonosításra alkalmatlan, anonim adatok.

Szintén nem teszi lehetővé a beazonosítást, hogy a rendszer tárolja a felmérés teljes időtartamát, a böngésző típusát és verzióját, valamint a kitöltésre használt eszköz típusát (okostelefon, számítógép, tablet).

A megszokottól eltérő, visszaélésszerű válaszadási módszerek feltárására kézi módszerrel kerülhet sor.

WWW.MCDONALDS.HU/VELEMENYED SZERVER NAPLÓZÁSA

A www.mcdonalds.hu/velemenyed weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve a 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe és a felhasználó eszközének IP címe, az eszközével, böngészőjével és operációs rendszerével kapcsolatos adatai (mint pl. az internetezésre használt eszközének típusa, képernyőjének mérete, felbontása, a böngésző neve, nyelve, verziója).

Az adatkezelés időtartama: három hónap.

Adatfeldolgozó:

NévCímAdatfeldolgozói feladat
INTERNATIONAL SERVICE CHECK / Multisearch AGAeschenvorstadt 71 Svájc - 4051 BaselAz elektronikus felmérés felület üzemeltetése

A szerverek elérhetősége:

NévCím
INFOMINDS AG/SPAVia Brennero 72 Olaszország-39042 Bressanone
Equinix’s Datacenter10 5030 Str., Druzhba-1 district Bulgária - 1592 Sofia

A McDonald’s Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak.

Külső szolgáltató webanalitikával kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a McDonald’s Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozás szolgáltatója az ő szervereire történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képes gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

Az adatok külső szolgáltató szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.mcdonalds.hu/velemenyed weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja" című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

2.7 Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A McDonald’s Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3 A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés

A McDonald’s Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyein, adatfeldolgozóinál, valamint az Amazon Web Services LLC (P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, USA) szervertermében Dublinban, Írországban, továbbá a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.) budapesti szervertermében (Adatpark, 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13.) találhatók meg.

A McDonald’s Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A McDonald’s Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A McDonald’s Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A McDonald’s Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A McDonald’s Kft. az adatkezeléssorán megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt,hogycsakazférhessenhozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A McDonald’s Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail,web,ftp,stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

4 Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: McDonald’s Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
Cégjegyzékszám: 01-09-078924
A bejegyzőbíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10624500-2-44
Telefonszám: 06.1.455.2400
E-mail: info@hu.mcd.com

A 2.2.1.; 2.2.2, 2.4.1.; 2.4.2., 2.4.3.; 2.4.4.; 2.5.1.; 2.5.2.; 2.6.3.; fejezetekben található adatkezelések tekintetében közös adatkezelés:
Név: McDonald’s Promotion Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
Cégjegyzékszám: 01-09-705195
A bejegyzőbíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12824256-2-43
E-mail: info@hu.mcd.com

5 Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. A 2.2.1.; 2.2.2, 2.4.1.; 2.4.2., 2.4.3.; 2.4.4.; 2.5.1.; 2.5.2.; 2.6.3.; fejezetekben található adatkezelések tekintetében a McDonald’s Promotion Kft. is adatkezelőnek minősül.

5.1 Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a McDonald’s Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a McDonald’s Kft. költségtérítést állapít meg.

5.2 Helyesbítés joga:

A McDonald’s Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

5.3 Zárolás és megjelölés:

A McDonald’s Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A McDonald’s Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

5.4 Törléshez való jog:

A McDonald’s Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

5.5 Eljárási szabályok:

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

A McDonald’s Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben.

A McDonald’s Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 25 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A McDonald’s Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

5.6 Kártérítés és sérelemdíj

A McDonald’s Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

5.7 Panasz az adatvédelmi auditornál

Amennyiben a McDonald’s Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

5.8 Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

5.9 Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu