​​ A McDonald’s étterem üzemeltetését a McDonald’s Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. ), vagy a vele szerződésben álló Franchise partner végzi (továbbiakban: üzemeltető).

1. HÁZIREND CÉLJA, ALKALMAZÁSA

1.1. A házirend célja

​​ Jelen Házirendben megfogalmazott szabályok célja a McDonald’s étterem vendégeinek étkezéséhez a tiszta és háborítatlan környezet biztosítása, a vendégek és az alkalmazottak biztonságának, egészségének és testi épségének megőrzése, valamint a McDonald’s étterem (mely magában foglalja az étterem épületét, a parkolót, a drive étterem behajtóját, az étterem teraszát, illetve az étteremhez tartozó további területeket, továbbiakban együttesen: étterem) és az étterem berendezéseinek, felszereléseinek állagmegőrzése.
A McDonald’s egységei éttermi vendéglátás céljával üzemeltetett éttermek, az éttermekben általánosan elfogadott tevékenységek és magatartás (a helyben vásárolt étel- és italfogyasztás, tiszta, ápolt megjelenés) az irányadó.

​​ Köszönjük Vendégeinknek, hogy a házirend betartásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az éttermünkben eltöltött idő mindenki számára kellemes élmény legyen!

1.2. A Házirend alkalmazása/érvényessége

A Házirend betartása minden vendég számára kötelező. Az étterem vendégei az étterem területére történő belépéssel a jelen Házirend rendelkezéseit önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Az étterem dolgozói illetve biztonsági őrök jogosultak a házirendben megfogalmazott szabályoknak érvényt szerezni, ennek érdekében eljárni. Az étterem dolgozóinak illetve biztonsági őreinek intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.

Amennyiben az étterem nem rendelkezik saját parkolóval, kerékpártárolóval, illetve ha az üzemeltető nem alkalmaz biztonsági szolgálatot, a házirendnek a parkoló használatára, kerékpártárolóra, illetve biztonsági szolgálatra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók.

1.3. A házirend használata

Jelen házirend legalább egy példánya az étterem területén bárki által látható helyen kifüggesztésre kerül, az étterem vezetőjétől elkérhető, továbbá az aktuális házirend a www.mcdonald’s.hu weboldalon is megtalálható.

2. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

2.1. Általános elvek

​​Az étterem magánterület, ahol a tulajdonos/ üzemeltető jogosult a szolgáltatásait saját maga által megszabott feltételekhez kötni, amelyeket a házirendben összefoglalóan közzétesz.

​​ Az étterem egész területén tilos olyan tevékenység folytatása, amely jogszabályba ütközik, a jóérzést, vagy a közerkölcsöt sérti, vagy alkalmas arra, hogy az emberekben félelmet, megbotránkozást keltsen.

​​ A vendégek kötelesek tiszteletben tartani az éttermi dolgozók, biztonsági őrök méltóságát, személyiségi jogait.

​​ Alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

​​ Az étterem területére tilos a belépés bódító, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt álló személynek. Kábítószer, vagy más bódító hatású szer hatása alatt álló, illetve ittas személyek nem tartózkodhatnak az étterem területén. Tilos az étterem területén alkoholt fogyasztani vagy alkoholt annak éttermen belüli elfogyasztása céljából behozni. Tilos az étterem területén kábítószert birtokolni, terjeszteni, fogyasztani.

​​ A gyermekek biztonsága és testi épsége, a gyermekek megfelelő tájékoztatása az étterem házirendjéről és a házirend betartása a gyermeket kísérő vendég felelőssége.

​​ A fenti általános elveket és viselkedési normákat megsértő személyektől az étterem dolgozói a szolgáltatást megtagadhatják illetve a biztonsági szolgálat vagy az étterem dolgozói az étterem területéről felszólítást követően kivezethetik.

2.2. Rongálás, károkozás, értékmegőrzés

A vendégek az étterem területére csak saját felelősségükre hozhatják be vagyont-, és értéktárgyaikat. Az étterem területére bevitt tárgyak megőrzéséért és a tárgyakban keletkező bármilyen kárért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A talált tárgyakat vendégeink az étterem műszakvezetőjének adhatják le, az elveszett tárgyaikat ugyanitt kereshetik. A talált tárgyakat a Ptk. 5:59. § (4) bekezdésének megfelelően legfeljebb 3 hónapig őrizzük meg.

​​ Minden vendég köteles az étteremre, az étteremben kihelyezett tárgyakra, berendezésekre vigyázni, épségüket megőrizni, rendeltetésüknek megfelelően használni. Aki az épületben, a kihelyezett tárgyakban, vagy az étterem berendezéseiben, felszerelésében szándékosan, vagy gondatlanul kárt okoz, az köteles az okozott kárt az étterem üzemeltetője részére megtéríteni. Az étterem egész területén mindenki csak saját felelősségére használhat minden eszközt és berendezést.

​​ Az étterem vendégénél, egy másik vendég által okozott bármilyen bekövetkező kárért, vagy sérelemért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

​​ A házirend ismeretének és betartásának hiányából, az eszközök nem rendeltetésszerű használatából, vagy egyéb, a vendég, illetve a gyermek gondatlanságából eredő kárért, sérelemért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

2.3. Higiénia

Az étterem területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása. Az étterem területére belépni, illetőleg ott tartózkodni csak ápolt, tiszta öltözékben szabad. Kérjük vendégeinket, hogy a tisztaság megőrzése érdekében a kihelyezett szeméttárolókat vegyék igénybe. Ezzel segítik munkánkat, melynek során az éttermekben keletkező hulladékot szelektáljuk és egyre nagyobb arányban újra hasznosítják a hulladékkezeléssel megbízott partnereink. Az étterem területén szemetelni tilos.
A mosdókat illetve az étterem egyéb vizes berendezéseit mindenki köteles rendeltetésének megfelelően használni. Tilos a vizes berendezésekbe hulladékot, szemetet, rongyot, hamut vagy más anyagot önteni. A mosdók használata fogyasztó vendégeink számára térítésmentesen vehető igénybe, nem fogyasztó vendégeink részére a mosdók használata térítés ellenében vehető igénybe.

2.4. Egyéb rendelkezések

Az étterem területén nem végezhető erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, illetőleg az előzőekhez hasonló, az étterem területén tartózkodó személyek zavarására általában alkalmas tevékenység.

Tilos az étterem területére szúró-és vágóeszközt, kést vagy olló, üvegből készült tárgyat, fegyvert, pirotechnikai eszközt, vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt, vagy bármely olyan eszközt bevinni, amely a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy adott szituációtól függően döntse el, mely tárgyak tartoznak ebbe a körbe.
Tilos az étterem területén nyílt lángot használni, öngyújtót gyújtani, vagy bármely más módon tüzet gyújtani.

Az étterem egész területén kizárólag az étteremvezető engedélye alapján végezhető az épület rendeletetésén túlmutató tevékenység, illetve bármilyen üzleti célú tevékenység. Tilos az étterem területén a vendégeknek bármilyen reklám vagy egyéb kereskedelmi tevékenységet folytatni.

Hatósági munkakutyák és vakvezető, segítő kutyák kivételével tilos az étterem területére állatot bevinni.

Az étteremben tilos a dohányzás, valamint az elektromos cigaretta használata

Tilos az étteremben máshol vásárolt ételt, italt fogyasztani.

A fentieken túl a McDonald’s étterem területén TILOS:

  • az étteremvezető engedélye nélkül szórólapot terjeszteni, vagy az étterem falaira, egyéb felületeire plakátot ragasztani;
  • szerencsejátékot szervezni, folytatni, játszani;
  • politikai, vagy hasonló jellegű rendezvényt tartani, röplapot terjeszteni, ilyen jelleggel agitálni;
  • vallási célú rendezvényt tartani, röplapot terjeszteni, ilyen jelleggel agitálni;
  • biciklit, gördeszkát, görkorcsolyát, rollert vagy más közlekedési eszközt használni, kivéve a drive éttermi behajtó és kerékpártároló rendeltetésszerű használatát;
  • kéregetni, hangoskodni és bármely olyan magatartást kifejteni, amely másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet;
  • az étteremvezető engedélye nélkül fényképezni, videózni az étterem területén.

A nyitvatartási idő lejártakor a vendégek kötelesek az étterem területét elhagyni.

Az étteremben dolgozóink pénzt váltani nem tudnak.

Az étterem ingyenesen elérhető wifi hálózata a vendégeink kényelmét szolgálja, ezért annak használata kizárólag fogyasztó vendégeink részére megengedett. Az étterem wi-fi hálózata a felhasználói adatokat, a meglátogatott címeket nem rögzíti.

Az étterem vendégei jogosultak az étterem szolgáltatásaival kapcsolatban észrevételeket, esetleg panaszt tenni a kasszáknál található Vásárlók könyvébe.

3. SZABÁLYTALANSÁG

A házirendet megsértő, rendbontó, illetve a többi vendég nyugalmát bármilyen módon zavaró látogatókat az étterem dolgozóinak, biztonsági őreinek jogában áll felszólítani, ennek eredménytelensége esetén az étterem területéről kivezetni.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az étterem munkatársai, illetve biztonsági őrei jogosultak a vendéget távozásra felszólítani. A házirend szabályait be nem tartó vendégtől az étterem munkatársai jogosultak az étterem szolgáltatásait megtagadni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

4. PARKOLÁSI SZABÁLYOK

4.1. Parkoló használata

Parkolóval rendelkező éttermeink esetében, a parkoló használata kizárólag fogyasztó vendégeink számára megengedett az étterem nyitva tartási, valamint a fogyasztás ideje alatt.

A KRESZ szabályainak megszegéséből és a parkoló nem rendeltetésszerű, illetve házirenddel ellentétes használatából eredő károkért a károkozó teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.
A parkoló területén álló és haladó gépjárművekben, illetve annak tartalmában harmadik személy által okozott károkért, veszteségekért, a gépjárműben elhelyezett tárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal, azt kizárja. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a szabadtéri tárolás során bekövetkezett szennyeződésekért, károkért.

A járműveket úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag a felfestett burkolati jelek által határolt parkolóhelyet foglalják el.

Mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet csak az arra jogosultak vehetik igénybe. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot a jogosultság ellenőrzésére. Az a vendég, aki jogosultságát igazolni nem tudja, illetve annak hiányában veszi igénybe a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet, az üzemeltető jogosult számára a parkoló használatát megtiltani.
Tilos a járművek leállítása a megjelölt parkolóhelyeken kívül, különösen a ki- és bejáratok előtti területeken.

Amennyiben a vendég vagy a parkoló területén tartózkodó bármely más személy megszegi a Házirendet, veszélyezteti a parkoló biztonságát, az üzemeltető jogosult őt kiutasítani a parkoló területéről. Ha a kiutasítás eredménytelen, üzemeltető megteszi a szükséges bejelentést az illetékes hatóságok irányába és intézkedik a parkoló rendjét megzavaró személy, illetve a parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásról, nyilvános területre történő elszállíttatásról a szabálytalanságot előidéző vendég költségére.

Kerékpártárolóval rendelkező éttermeink esetében a tároló használata kizárólag fogyasztó vendégeink számára biztosított, az étterem nyitva tartási valamint a fogyasztás ideje alatt.

5. AZ ÉTTEREM BIZTONSÁGA

5.1. Étterem Őrzés-védelme

Az étterem őrzésvédelmét az üzemeltető által kötött külön szerződés alapján, megfelelő szakértelemmel rendelkező vállalkozó (a továbbiakban: biztonsági szolgálat) látja el. A biztonsági szolgálat feladatát a vonatkozó szerződése és a jelen Házirend alapján teljesíti.

A biztonsági őrök jelenlétükkel és tevékenységükkel közreműködnek az étterem nyugodt működéséhez szükséges feltételek biztosításában, elősegítik a látogatók, vásárlók zavartalan vásárlását. A biztonsági őrök kötelesek a jogszerűtlen cselekményeket, történéseket megelőzni, bekövetkezésük esetén saját hatáskörben azonnal intézkedni, indokolt esetben az illetékes biztonsági felügyeleti szervet, illetve hatósági szerveket értesíteni.

A feltűnően elhanyagolt, higiéniai szempontból elfogadhatatlan ruházatú és állapotú személyeket, akiknek az étterem területén tartózkodása élelmiszerbiztonsági szempontból aggályos lehet, vagy másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet, továbbá az ittas, bódult állapotban lévő, ön- vagy közveszélyes személyeket a biztonsági szolgálat köteles távozásra felszólítani, ennek eredménytelensége esetén arányos mértékű kényszerítő eszköz igénybevételével az illető személyt az étterem területéről eltávolítani a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően.

A biztonsági szolgálat a látogatóknak az étterem épületébe való belépésekor, illetve onnan történő távozásakor, kizárólag a hatályos jogszabályi rendelkezések betartása mellett, indokolt, a 2005. évi CXXXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében meghatározott esetben jogosult a vendégek és dolgozók csomagjait megvizsgálni. Az ilyen vizsgálat csak személy- és vagyonvédelmi okokból, kellő körültekintéssel történhet, és nem járhat a vendégek, dolgozók fölösleges zaklatásával, személyiségi jogainak megsértésével.

Garázda magatartás, vagy bármely szabálysértés, bűncselekmény kísérlete, elkövetése esetén az étterem biztonsági szolgálata köteles eljárni (ide tartozik különösen: az elkövető távozásának a rendőrség megérkezéséig történő megakadályozása és a hatóság, valamint az üzemeltető azonnali értesítése).

5.2. Egyéb biztonsági szabályok

Az étterem rendelkezik elsősegély dobozzal, sérülés, rosszullét, vagy bármilyen egészségügyi panasz esetén kérje el munkatársainktól.

Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell az étterem dolgozóinak és biztonsági őreinek utasításait.

Budapest, 2015. augusztus 1.